Skip to main content

Dozory techniczne

Inspekcje i legalizacja zbiorników gazowych CNG i LNG w pojazdach

Aby pojazd zasilany gazem CNG lub LNG zdał badanie techniczne, musi spełniać określone kryteria. Ważnym elementem jest posiadanie aktualnych badań technicznych urządzeń podlegających dozorowi, do których zaliczają się zbiorniki na gaz LNG i CNG. Wymaga to od właścicieli pojazdów regularnego monitorowania stanu zbiornika oraz sprawności i szczelności wyposażenia dodatkowego przed techniczną inspekcją pojazdu. Badania te są przeprowadzane w obecności inspektora z Transportowego Dozoru Technicznego. Jakie są wymagania dotyczące częstotliwości tych badań?

Dla CNG:

  • Rewizja wewnętrzna oraz próba ciśnieniowa – co 10 lat,
  • Rewizja zewnętrzna oraz próba szczelności i funkcjonowania osprzętu – co 3 lata.

Dla LNG:

  • Rewizja wewnętrzna oraz próba ciśnieniowa – co 10 lat,
  • Rewizja zewnętrzna oraz próba szczelności i funkcjonowania osprzętu – co roku.

Proces legalizacji zbiorników LNG i CNG obejmuje wydanie świadectwa legalizacji (dopuszczenia do użytku) na określony czas, zazwyczaj 10 lat. Po tym okresie zbiornik wymaga ponownej legalizacji, aby potwierdzić jego bezpieczne użytkowanie. Legalizacja jest również konieczna dla pojazdów importowanych oraz tych, które były uczestnikami wypadków.

Regularne przeglądy techniczne są obligatoryjne dla pojazdów na gaz ziemny, takich jak CNG i LNG, podobnie jak dla pojazdów na olej napędowy. Polskie przepisy nakazują, aby takie badania odbywały się co roku dla wszystkich pojazdów, bez względu na ich wiek, w autoryzowanych stacjach kontroli pojazdów.

Nasz serwis oferuje naprawy i przeglądy silników oraz układów zasilania gazem CNG i LNG. Dysponujemy specjalistami przeszkolonymi w serwisowaniu, diagnostyce i naprawach takich systemów, w tym wymianie filtrów, naprawach i kalibracji. Zapewniamy kompleksową obsługę pojazdów na gaz ziemny, gwarantując ich sprawność, niezawodność i zgodność z normami bezpieczeństwa, eliminując potrzebę korzystania z innych serwisów.

ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 GRUDNIA 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. Nr 32 poz. 0262)

§ 4. 1. Zbiorniki (butle) powinny spełniać wymagania określone w warunkach technicznych dozoru technicznego.
Zgodnie z przepisami ustawy o „Dozorze Technicznym” z dn. 21.12.2000 roku (Dz.U. Nr 122) oraz Regulaminu O.N.Z. Nr 67.01 na użytkownikach pojazdów samochodowych wyposażonych w gazowy układ zasilania spoczywa obowiązek badań okresowych /legalizacyjnych/ zbiorników L.P.G i CNG. Przepisy stanowią, że badania okresowe /legalizacyjne/ zbiorników L.P.G.
(dot. zbiorników walcowych i toroidalnych) przeprowadza się nie później niż po 10 latach licząc od daty ich wyprodukowania,
a zbiorniki CNG po 3 latach (badania odbiorczego, oznakowanego na tabliczce znamionowej zbiornika). Badania okresowe /legalizacyjne/ zbiorników L.P.G. i CNG obejmują:
oględziny zewnętrzne i w miarę możliwości oględziny wewnętrzne zbiornika,
hydrauliczną próbę ciśnieniową z ciśnieniem próbnym 3 (MPa) dla zbiorników LPG,
hydrauliczną próbę ciśnieniową z ciśnieniem próbnym 30 (MPa) dla zbiorników CNG,
pomiar grubości ścianki zbiornika,
inne próby i badania określone przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzającego badania w zależności od stanu technicznego zbiornika i jego konstrukcji.

Nasza sieć warsztatów, w której dokonasz dozoru CNG i LNG

Bosch Car Service „FLOREK”,
ul. Strzelecka 1,
64-200 WOLSZTYN
tel. 728 883 451